یکشنبه, 03 شهریور 1398

 تغییر محل تحصیل

ماده 19

تغییر محل تحصیل در اولین پودمان یک دوره آموزشی پودمانی امکان پذیر نمی باشد .

لیکن تغییر محل تحصیل در سایر پودمان ها با توجه به شرایط مرکز مجری و با نظر دانشگاه جامع علمی _ کاربردی امکان پذیر می باشد .

تبصره :

تغییر محل تحصیل در یک شهر علاوه بر رعایت سایر شرایط مستلزم موافقت مرکز مجری مبدا و مقصد و موافقت نهایی دانشگاه می باشد .