یکشنبه, 03 شهریور 1398

 شرایط حذف و اضافه

 

ماده 11 

دانشجو نمی تواند پس از ثبت نام ، بخشی از یک پودمان را حذف و بخشی دیگر از یک پودمان را به پودمان موفق اضافه نماید . در عین حال دانشجو می تواند ، در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع تحصیل ، در صورتی که در همان مرکز مجری پودمان دیگری از همان دوره آموزشی ارائه می شود ، نسبت به حذف پودمان و ثبت نام در پودمان دیگر پس از موافقت مرکز مجری اقدام نماید . بدیهی است ، دانشجو می بایست شرایط ورود به پودمان جدید را داشته باشد .