یکشنبه, 03 شهریور 1398

 شرایط پذیرش دانشجو (2)

ماده 1

شرایط ورود به یک دوره آموزشی پودمانی به شرح زیر می باشد :

1_داشتن حداقل گواهینامه دوره پایان متوسطه از داخل یا خارج از کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش .

2_داشتن شرایط ورودی مندرج در برنامه درسی هر پودمان :

تبصره : برای ورود به هر پودمان یا دوره پودمانی آزمون ورودی وجود ندارد . لکن ثبت نام در مراکز مبتنی بر نیاز سنجی ظرفیت های موجود بود .

ماده 2

پذیرفته شدگان در هر پودمان آموزشی موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه جامع علمی _ کاربردی اعلام می شود ، برای نام نویسی در آن پودمان به مراکز تجاری مراجعه نمایند . چنانچه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر جهت ثبت نام در نخستین پودمان مراجعه ننمایند ، پذیرش آنها کان لم یکن تلقی می شود و برای ثبت نام می بایست مجددا اقدام نمایند .

ماده3

دانشجو در یک زمان حق ثبت نام و تحصیل در بیش از یک پودمان و در بیش از یک مراکز مجری را نخواهد داشت .