سه شنبه, 04 تیر 1398

 فرصت استثنائی برای دریافت وام دانشجویی

باستحضار میرساند بمنظور پاسخ مثبت به درخواستهای مکرر دانشجویان و همچنین بهره مندی بیشتر دانشجویان از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه ، ازروز شنبه مورخ93/01/23لغایت روزدوشنبه مورخ93/01/25به مدت 3روز باز می باشد و شما دانشجویان می توانید جهت دریافت وام های دانشجویی فرمهای دریافت وام  را به کارشناس مسئول مالی تحویل نمائید.
شایان ذکر است مهلت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و لیست های فاقد تائید معاونت بعد از پایان مهلت مقرر از سیستم حذف خواهند گردید.

نويسنده :

مدیر امور اداری