سه شنبه, 25 تیر 1398

 جلسه شماره 900/1 انجمن علمی - دانشجویی گروه کامپیوتر

جلسه انجمن علمی - دانشجویی گروه کامپیوتر در مورخ 93/03/08 با حضور ریاست مرکز جناب دکتر جاوید مهر و معاون آموزشی سرکار خانم نبی یان ،مدیر گروه کامپیوتر جناب استاد بصیری ، سرکار خانم میرزایی مدیر امور اداری، سرکار خانم رستم خان مدیر امور مدرسان و دبیر انجمن و جمعی از دانشجویان در دفتر حوزه ریاست واقع در ساختمان زرتشت برگزار گردید.
در این جلسه بر روی موضوعات پیرامون گروه از جمله:
 شناسایی مشکلات دوره آموزش برنامه سازی کامپیوتر و ارائه راه کارهای علمی جهت حل مشکل
 برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور سخنران های مطرح در گروه کامپیوتر
 آزمون تعیین سطح به منظور هم سان سازی دانشجویان
 تعریف تک درس و تک پودمان منطبق با نیاز بازار کار رشته کامپیوتر
بحث و تبادل نظر شد و برای جلسه آینده موراد زیر در دستور کار قرار گرفت:
 مطرح کردن مشکلات گروه کامپیوتر
 تشکیل کمیته های انجمن و شناسایی اعضای کمیته
حاضرین جلسه:
ریاست مرکز:جناب دکتر علی جاویدمهر
 معاون آموزشی:
سرکار خانم نبی یان
دبیر شورا: سرکار خانم رستم خان
مدیر اداری:سرکار خانم صلح میرزایی
مدیر گروه برنامه سازی کامپیوتر و رئیس جلسه:جناب آقای بصیری
دانشجویان:
سرکار خانم مهرادزاده
• سرکار خانم کاهانی
• جناب آقای پهلونژاد
جناب آقای رضایی مجدنويسنده :

مدیر امور اداری