سه شنبه, 25 تیر 1398

 انتخاب نمایندگان کلاسها و شرح وظایف آنها

11111111111111111111111111144
انتخاب نمایندگان کلاسها و شرح وظایف آنها:
شرکت در جلسات و نشستهای دانشجویی
اطلاع رسانی اخبار مربوط به کلاسها 

جمع آوری نظرات دانشجویان و دسته بندی آنها
جمع آوری ایده های دانشجویی در جهت ایجاد کارآفرینی در بستر شرکتهای زایشی
همکاری وهماهنگی با مدیران گروه دربرنامه ریزی آموزشی هر نیمسال
 جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به دانشجویان
آموزش قوانین و مقررات آموزشی وانضباطی وچگونگی انتخاب واحد اینترنتی در نیمسال
نماینده کلاس به عنوان پل ارتباطی بین کادر اجرایی دانشگاه و دانشجویان بوده و می بایست تمامی مشکلات موجود از قبیل:
الف)نظارت بر نظافت و خدمات در کلاسها و گزارش آن به مدیریت ساختمان
ب)نحوه تدریس مدرسان  باتوجه به سرفصل و ریز محتوا و اطلاع به مدیر گروه و کارشناس مسئول امور مدرسان
ج)کنسل شدن کلاسها و بررسی کیفیت آنها
د)تجهیزات سمعی بصری موجود در کلاس
ه)مسائل اخلاقی که در کلاس بین دانشجویان و یا بین استاد و دانشجو رخ میدهد

 تمامی مشکلات احتمالی می بایست در اسرع وقت به مسئولین مربوطه اطلاع داده و مشکل ایجاد شده را به صورت مکتوب ارائه نمایند.
درکنار این موضوعات یک نماینده خوب و فعال میتواند برای مرتفع شدن مشکلات و مسائل پیش آمده وبرای هرچه  بهتر شدن فضای آموزشی در تمامی واحدها و قسمتهای دانشگاه خود پیشنهادات گروه کلاس خود را به مسئولین ساختمان ارائه نمایند.
ما از نمایندگان کلاسها انتظار یک هم یار و دلسوز  برای دانشجویان و دانشگاه را داریم.
کمک به استاد به منظور حضور و غیاب دانشجویان در صورت تمایل و درخواست استاد درس.
نماینده ترم موظف است قبل از هر اقدامی دیگر دانشجویان نیز در جریان امور قرار دهد(به جرز موارد اضطراری)
نماینده نمی تواند در امور آموزشی و نیز تغییر برنامه آموزشی مستقلا عمل نماید اما می تواند موضوع را به معاونت آموزشی دانشگاه پیشنهاد نماید.
در صورتی که نماینده احساس کند که به هر علتی قادر به ادامه کار و انجام وظایف محول شده نمی باشد باید استعفای خود را به صورت مکتوب به معاونت فرهنگی و دانشجویی ارائه نماید.
پس از ارائه استعفا از طرف نماینده و در صورت موافقت دانشگاه وی موظف است تا معرفی نماینده جدید کماکان وظایف خود را انجام دهد.
یک نماینده کلاس می بایست موضوعات مربوطه بر روی سایت مرکز (www.uast13.ir)  در قسمت های اخبار کلاسها و اخبار مرکز را همواره چک نموده و در مورد هریک از اخبار موجود در سایت از مسئول مربوطه اطلاعات تکمیلی را گرفته و به گروه کلاس خود منتقل نماید.

 

لیست نمایندگان نیمسال93-92

 

نام نماینده

نام پودمان

نام رشته

مانداد پهلوان نژاد

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای برنامه سازی کامپیوتر

سیدهاشم عابدی

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای برنامه سازی کامپیوتر

علی عیدی

پودمان حسابداری مقدماتی(1)

کاردان حرفه ای حسابداری مالی

فائزه صادقی

پودمان حسابداری مقدماتی(1)

کاردان حرفه ای حسابداری مالی

مهناز شکری قاضیانی

پودمان حسابداری مقدماتی(1)

کاردان حرفه ای حسابداری مالی

عادل بابایی

پودمان فرهنگ و رسانه(1)

کاردان حرفه ای امور فرهنگی

راحله ایلاتی

پودمان فرهنگ و رسانه(1)

کاردان حرفه ای امور فرهنگی

محمدجواد ناصرخانی

پودمان فرهنگ و رسانه(1)

کاردان حرفه ای امور فرهنگی

امید عسگری

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای گرافیک

سعید ربانی

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای گرافیک

زهرا سادات صفوی-علی اسکندری

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای گرافیک

زهرا صفری

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای مترجمی زبان

حسین شکری

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای مترجمی زبان

فواد میرزایی

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای مترجمی زبان

مونا نیلی

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای مترجمی زبان

حنانه اردستانی –زهرا عبدی

پودمان فرهنگ و رسانه(1)

کاردان حرفه ای روابط عمومی

سیدامید موسوی

پودمان فرهنگ و رسانه(1)

کاردان حرفه ای روابط عمومی

هما روحانی

پودمان فرهنگ و رسانه(1)

کاردان حرفه ای روابط عمومی

منوچهر آقا قنبر علی

پودمان فرهنگ و رسانه(1)

کاردان حرفه ای روابط عمومی

مرتضی مقدم پناه

پودمان حسابداری مقدماتی(1)

کاردان حرفه ای حسابداری صنفی

الهام منصوری

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای حقوق ثبتی

مریم آموزگار ئاکمه

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای حقوق ثبتی

عباس قربانی قره چشمه

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای حقوق ثبتی

محمدرضا حاتمی نعمتی

پودمان فرهنگ و رسانه(1)

کاردان حرفه ای خبرنگاری

آقای آسال

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای بازاریابی

مرتضی ماستری فراهانی

پودمان پایه(1)

کاردان حرفه ای بازاریابی

یاشار سعیدی

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای مترجمی خبر و همزمان

مهدی شهریان

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای مترجمی خبر و همزمان

وحید روحی

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای مترجمی خبر و همزمان

شیوا قلعه نوعی

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای مترجمی خبر و همزمان

خانم شارعی

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای مترجمی خبر و همزمان

مهشید اوین

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای مترجمی خبر و همزمان

رضا عسگری-مهدی میرزاخانی

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

ایرج قادری

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

زهرانیکو بازوراد

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

حوا محمدی

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

محسن رهبر کوهی

پودمان سناریوی تبلیغات(1)

کارشناس حرفه ای روابط عمو می گرایش رسانه-الکترونیک

شهربانو نیک نیا

پودمان سناریوی تبلیغات(1)

کارشناس حرفه ای روابط عمو می گرایش رسانه-الکترونیک

مصطفی نیک بخت

پودمان سناریوی تبلیغات(1)

کارشناس حرفه ای روابط عمو می گرایش رسانه-الکترونیک

محبوبه جنتی جهرمی

پودمان سناریوی تبلیغات(1)

کارشناس حرفه ای روابط عمو می گرایش رسانه-الکترونیک

اکبر علی زاده

پودمان سناریوی تبلیغات(1)

کارشناس حرفه ای روابط عمو می گرایش رسانه-الکترونیک

محمدرضا صدرایی

پودمان سناریوی تبلیغات(1)

کارشناس حرفه ای روابط عمو می گرایش رسانه-الکترونیک

الهام اسماعیلی

پودمان سناریوی تبلیغات(1)

کارشناس حرفه ای روابط عمو می گرایش رسانه-الکترونیک

کاظم محمد کریمی

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای امور فرهنگی

فاطمه درویش

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای امور فرهنگی

حسن جعفر دخت

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای امور فرهنگی

اکرم بختیاریان

پودمان پایه(1)

کارشناس حرفه ای امور فرهنگی

عبدالعلی براتی دهقوی

 

کارشناس حرفه ای حسابداری خدمات

محمود عبادتی

 

کارشناس حرفه ای حسابداری خدمات

الهام شریعتی

پودمان هنرهای تجسمی(3)

کاردان حرفه ای گرافیک

مرتضی احمدی

پودمان اصول و روش ترجمه پایه(3)

کاردان حرفه ای مترجمی زبان

سیدمحمدمهدی جلیل زاده

پودمان اصول و روش ترجمه پایه(3)

کاردان حرفه ای مترجمی زبان

سمیه هوشنگی-سید جمال رشیدی

پودمان نوشتار در روابط عمومی(3)

کاردان حرفه ای روابط عمومی

صابر حاجی اسمعیلی

پودمان نوشتار در روابط عمومی(3)

کاردان حرفه ای روابط عمومی

حسین نوریان

پودمان اصول معماری داخلی(3)

کاردان حرفه ای معماری داخلی

اعظم میرزایی

پودمان اصول معماری داخلی(3)

کاردان حرفه ای معماری داخلی

علی نشوادیان

پودمان اصول معماری داخلی(3)

کاردان حرفه ای معماری داخلی

محبوبه معصومی

پودمان قوانین و مقررات صنفی(3)

کاردان حرفه ای مدیریت کسب و کار

احمد رضا رضایی

پودمان قوانین و مقررات صنفی(3)

کاردان حرفه ای مدیریت کسب و کار

ناصر اعیانی

پودمان مبانی بازاریابی(3)

کاردان حرفه ای بازاریابی

سهیل جوسق

پودمان برنامه سازی پایه(3)

کاردان حرفه ای برنامه سازی کامپیوتر

علیرضا صادقی

پودمان حسابداری تکمیلی(3)

کاردان حرفه ای حسابداری مالی

اعظم سادات فرهادی قمی

پودمان حسابداری تکمیلی(3)

کاردان حرفه ای حسابداری مالی

اسدالله کاظمی

پودمان هویت فرهنگی(3)

کاردان حرفه ای امو رفرهنگی

سیامک سلمان شمیران

پودمان مدیریت تبلیغ(3)

کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

منصوره سادات فخری

پودمان مدیریت تبلیغ(3)

کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

مهدی بشردوست-علیرضا احمد سلطان

پودمان مدیریت تبلیغ(3)

کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

حسین لواسانی

پودمان درک و مفاهیم اصطلاحات(3)

کارشناس حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

منصوره حیدری

پودمان درک و مفاهیم اصطلاحات(3)

کارشناس حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

علی نیکو

پودمان درک و مفاهیم اصطلاحات(3)

کارشناس حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

دنیا رنجبر-زهره یاری

پودمان درک و مفاهیم اصطلاحات(3)

کارشناس حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

ندا قلعه قوند

پودمان درک و مفاهیم اصطلاحات(3)

کارشناس حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

نرگس گشانی

پودمان حسابداری عملیاتی(3)

کارشناس حرفه ای حسابداری خدمات

پریناز پاکزاد

پودمان حسابداری عملیاتی(3)

کارشناس حرفه ای حسابداری خدمات

رشید کیهانی

پودمان حسابداری عملیاتی(3)

کارشناس حرفه ای حسابداری خدمات

هدی برادران

پودمان حسابداری عملیاتی(3)

کارشناس حرفه ای حسابداری خدمات

داوود محقق

پودمان حسابداری عملیاتی(3)

کارشناس حرفه ای حسابداری خدمات

عباس عشقی

پودمان برنامه های فرهنگی(3)

کارشناس حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

زهرا شعبانی

پودمان برنامه های فرهنگی(3)

کارشناس حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

حمیدرضا جعفری

پودمان برنامه های فرهنگی(3)

کارشناس حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

فریده فروغی

پودمان برنامه های فرهنگی(3)

کارشناس حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

خانم دانش بهرامی

پودمان تبلیغ و هنر(3)

کارشناس حرفه ای روابط عمومی گرایش رسانه

آقای مصفا

پودمان تبلیغ و هنر(3)

کارشناس حرفه ای روابط عمومی گرایش رفتار شناسی و افکار سنجی

مسعود پرنده

پودمان تبلیغ و هنر(3)

کارشناس حرفه ای روابط عمومی گرایش رسانه

ساره صفری

پودمان تبلیغ و هنر(3)

کارشناس حرفه ای روابط عمومی گرایش رسانه

مرتضی اقدامی

پودمان تبلیغ و هنر(3)

کارشناس حرفه ای روابط عمومی گرایش رسانه

دانش بهرامی

پودمان تبلیغ و هنر(3)

کارشناس حرفه ای روابط عمومی گرایش رفتار شناسی و افکار سنجی

پگاه صادقی

پودمان تبلیغ و هنر(3)

کارشناس حرفه ای روابط عمومی گرایش رفتار شناسی و افکار سنجی

علیرضا اصغر زاده

پودمان تبلیغ و هنر(3)

کارشناس حرفه ای روابط عمومی گرایش رفتار شناسی و افکار سنجی

مریم نریمانی-محمدحسین آقا مهدی

پودمان ارتباط با مخاطب(4)

کاردان حرفه ای روابط عمومی

ناصر شکری ایناللو

پودمان ارتباط با مخاطب(4)

کاردان حرفه ای روابط عمومی

سمیرا سادات نوابی-رضا کیانی

پودمان مدیریت کسب و کار(4)

کاردان حرفه ای مدیریت کسب و کار

سمیه پور حسن

پودمان مدیریت کسب و کار(4)

کاردان حرفه ای مدیریت کسب و کار

بهمن سرتیپ

پودمان ارتباط با مخاطب(4)

کاردان حرفه ای خبرنگاری

مجتبی زالی

پودمان ارتباط با مخاطب(4)

کاردان حرفه ای خبرنگاری

سارا ارجمند حقیقی

پودمان صفحه آرایی (4)

کاردان حرفه ای گرافیک

فرشاد آقایی زاده

پودمان صفحه آرایی (4)

کاردان حرفه ای گرافیک

آریا فرزین مند

پودمان صفحه آرایی (4)

کاردان حرفه ای گرافیک

نرجس زاده گل محمدی

پودمان تکمیلی(4)

کاردان حرفه ای حقوق ثبتی

حجت همت-محسن امیدوار

پودمان تکمیلی(4)

کاردان حرفه ای حقوق ثبتی

سلمان سینجلی

پودمان بازاریابی(4)

کاردان حرفه ای بازاریابی

حمیدرضا تمیم داری

پودمان تبلیغ و بازاریابی(4)

کاردان حرفه ای تبلیغات

مرتضی تاجیک

پودمان شیوه های ارتباطی(4)

کاردان حرفه دای امور فرهنگی

امیر وفائی

پودمان شیوه های ارتباطی(4)

کاردان حرفه دای امور فرهنگی

فهیمه فرشید-زهراهاشمی دره

پودمان حسابرسی مدیریت(4)

کاردان حرفه ای حسابداری مالی

محمدعلی سعیدی

پودمان حسابرسی مدیریت(4)

کاردان حرفه ای حسابداری مالی

علیرضا قاسمی

پودمان حسابرسی مدیریت(4)

کاردان حرفه ای حسابداری مالی

مینا علوی والا

پودمان مهارتهای زبانی(4)

کاردان حرفه ای مترجمی زبان

حمید بابایی خامنه

پودمان مهارتهای زبانی(4)

کاردان حرفه ای مترجمی زبان

مهشید قربانی

پودمان مهارتهای زبانی(4)

کاردان حرفه ای مترجمی زبان

مهدی شایسته

پودمان سیاستهای فرهنگی(4)

کارشناس امور فرهنگی

طاهره کاظمی

پودمان سیاستهای فرهنگی(4)

کارشناس امور فرهنگی

محمد حسن ابراهیمی

پودمان سیاستهای فرهنگی(4)

کارشناس امور فرهنگی

فاطمه حسنی

پودمان سیاستهای فرهنگی(4)

کارشناس امور فرهنگی

مجید عباسی-امین صانعی

پودمان جهانی شدن(4)

کارشناس روابط عمومی

فرناز مرزی جوشری

پودمان جهانی شدن(4)

کارشناس روابط عمومی

سمیه شمس کلاهی

پودمان جهانی شدن(4)

کارشناس روابط عمومی

مرضیه حقی

پودمان (6)

کاردان مدیریت کسب و کار

شهلا امیری

پودمان سرپرستی(6)

کاردان روابط عمومی

زهرا مصطفلو

پودمان سرپرستی(6)

کاردان روابط عمومی

اکبر سلیمی

پودمان سرپرستی(6)

کاردان روابط عمومی

امید کتال

پودمان سرپرستی(6)

کاردان روابط عمومی

علی اصغر قنبری

پودمان سرپرستی(6)

کاردان امور فرهنگی

مژگان دلاور

پودمان سرپرستی(6)

کاردان امور فرهنگی

نويسنده :

مدیر امور اداری