سه شنبه, 25 تیر 1398

 تجلیل از مدیر گروه مدیریت کسب و کار و بازاریابی

واحد13نشست تخصصی مدرسان گروه مدیریت  در روزشنبه به مورخ 93/06/15 ساعت 16همراه خواهد بود با تشکر و قدردانی از مدیر گروه محترم جناب استاد مهران صفری مدیریت کسب و کار و بازاریابی برگزار میگردد، که امید داریم در تمامی مراحل زندگی از جمله ادامه تدریس در مرکز 13 همراهی توانمند داشته باشیم.لازم به ذکر است ایشان به علت مشغله های فراوان و مسولیت شغلی از همراهی با مجموعه 13 انصراف داده اند و امید داریم در تمامی مراحل زندگی موفق باشند.
آدرس: همچنین یادآوری میشود کلیه نشستهای تخصصی در ساختمان فاطمی برگزار خواهد شد.
نويسنده :

مدیر امور اداری