سه شنبه, 25 تیر 1398

 مراسم تجلیل از مدیر گروه حسابداری

واحد13نشست تخصصی مدرسان گروه حسابداری در روزپنجشنبه به مورخ 93/06/20 ساعت 14همراه خواهد بود با تشکر و قدردانی از مدیر گروه محترم و دقیق و منظم جناب آقای محمد تقدیسی همراه گروه حسابداری برگزار میگردد، که امید داریم در تمامی مراحل زندگی از جمله ادامه تدریس در مرکز 13 همراهی توانمند داشته باشیم.لازم به ذکر است ایشان به علت مشغله های فراوان و مسولیت شغلی که در حوزه امور مالی دارند موقتا از همراهی با مجموعه 13 انصراف داده اند و امید داریم در تمامی مراحل زندگی موفق باشند.
آدرس: همچنین یادآوری میشود کلیه نشستهای تخصصی در ساختمان فاطمی برگزار خواهد شد.
نويسنده :

مدیر امور اداری