سه شنبه, 25 تیر 1398

 مراسم تجلیل از مدیر گروه گرافیک

واحد13نشست تخصصی مدرسان گروه گرافیک در روزیکشنبه به مورخ 93/06/16 ساعت11 همراه خواهد بود با تشکر و قدردانی از مدیر گروه محترم و همیشه حاضر در تمامی حوزه های گروه گرافیک سرکار خانم ناهید وجدانی همراه نشست تخصصی گروه گرافیک برگزار میگردد، که امید داریم در تمامی مراحل زندگی از جمله مهاجرت به شهر زیبای آمل موفق و منصور باشند.لازم به ذکر است ایشان به علت مهاجرت به شهر دیگر از همراهی با مرکز 13 انصراف داده اند.
آدرس:  همچنین یادآوری میشود کلیه نشستهای تخصصی در ساختمان فاطمی برگزار خواهد شد.
نويسنده :

مدیر امور اداری