قابل توجه دانشجویان استاد شهیدی(کارورزی گرافیک)

  • پرینت
کلاس کارورزی گروه گرافیک با استاد شهیدی روز پنجشنبه 1شهریور ماه کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.