قابل توجه دانشجویان استاد با حجب قدسی

  • پرینت
امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی هنرهای تجسمی 1 استاد باحجب قدسی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 17-18 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.