قابل توجه دانشجویان استاد مجیدی

  • پرینت
امتحان عملی(ژوژمان) درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مجیدی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.