شنبه, 29 تیر 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد احمد پور

کلاس جبرانی درس هنرورسانه استاد  احمد پور در مورخ پنجشنبه 98/02/26  در ساعت 17-15 و 19-17 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.