یکشنبه, 22 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان استاد قاسمی :


قابل توجه دانشجویان استاد قاسمی
:

کلیه کلاسهای استاد قاسمی روز یکشنیه98/7/21 برگزار نخواهد شد .
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی