چهارشنبه, 18 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان کلاس استاد محمودی

قابل توجه دانشجویان گرامی :

کلاس کارآفرینی استاد محمودی روز جمعه 98/7/19 ساعت 9 برگزار میگردد.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی