دوشنبه, 05 اسفند 1398

 اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی مهمان

دانشجوی مهمانبا توجه به تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ،مهلت ثبت درخواست میهمان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) از تاریخ 97/11/21 لغایت 97/11/28 می باشد.
مقتضی است دانشجویان جهت انجام امور مربوط به میهمان به سامانه هم آوا و آموزش مراجعه نمایند.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت